Y, 70th Anniversary Exhibition of Academy of Fine Arts and Design in Bratislava

 

Y

Výstava pri príležitosti 70. výročia založenia Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave

Trvanie výstavy: 7. 6. – 23. 6. 2019

Galéria Umelka, Dostojevského rad 2

 

English abstract below

 

Kurátorský tím: Barbora Komarová, Ľuboš Kotlár, Miroslava Urbanová

Vystavujúci: T. Abaffy, O. Bakushina, N. Balberčáková, M. Dutková, J. Frajová, S. Gottierová, Š. Chovan, L. Kálazi, D. Koronczi, M. A. Krupková, D. Kurinec, J. Kviatkovská, D. Kyselová, J. Mydla, R. Pintérová, S. Papšová, D. Pišteková, M. Rumanová, Z. Svatík, M. Toldy, D. Tomečková

Architekt: Jakub Kopec

Performance: Marína Abramovič Po Sebe Neupratuje, Tomáš Košarišťan

V rámci osláv 70. výročia založenia Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave Vás s radosťou pozývame na slávnostné otvorenie výstavy s názvom Y, ktoré sa uskutoční v piatok 7. júna 2019 o 18:00 v priestoroch Galérie Umelka. Počas vernisáže sa uvedú aj dve nové publikácie VŠVU a prebehnú performance.

 

Výstavný projekt Y troch mladých kurátorov predstaví vybrané práce študentov/študentiek a absolventov/absolventiek za posledné štyri roky. Kurátorský tím však považuje za potrebné vnímať a využiť takto rámcovanú prezentáciu ako príležitosť pre istý druh generačnej výpovede, ktorá je nevytrhnuteľná zo sociálnych, ekonomických, politických a iných realít takzvanej generácie Y. Výstava preto nie je historickým či médio-špecifickým prehľadom „úrody“ jednotlivých katedier. Jedná sa o kurátorský projekt, ktorý je naviac doplnený publikáciou s názvom Take care, ktorá by mala zrozumiteľne traktovať a verbalizovať východiskové body pre vznik výstavnej koncepcie.

 

V tomto projekte sa kurátori nezamerali na vyvážený prierez tvorby študentov jednotlivých katedier, ani sa nesústredili na projekty, ktoré by ucelene pomenúvali komplexnosť aktuálnych fenoménov a problémov v spoločnosti. Napriek tomu sa spoločensko-politický kontext objavuje v detailoch alebo priamo determinuje vznik vystavených prác. Kurátori vedome pracujú s predpokladom, že eklekticky pospájané fragmenty diel na širokej škále ich mediálneho, ako i tematického zamerania, dokážu divákovi poskytnúť ucelenejší pohľad na aktuálny stav diania na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, ako i mimo jej kontextu.

 

Vybrané projekty sú naklonené kladeniu otázok o zdanlivo nemenných konštantách v rámci slovenskej postkomunistickej verzie kapitalizmu, ktorá je zmesou domáceho (kresťanského) tradicionalizmu, tráum socialistickej minulosti v konfrontácii s ekonomickou a kultúrnou globalizáciou. Vo výstave sa pracuje práve s dielami, ktoré na jednej strane materializujú a zviditeľňujú súčasný stav (Zeitgeist), po práce, ktoré sa svojou imagináciou navracajú späť z virtuality do fyzického prežívania a zároveň zhmotňujú možné scenáre budúcnosti na planéte Zem. Cieľom tejto dichotómie je nepriamo sprostredkovať pocit neustáleho hľadania rovnováhy medzi materiálnou a kontemplatívnou skúsenosťou so svetom a návrat k spirituálnemu prežívaniu.

 

K výstave vyjde sprievodná publikácia s názvom Take Care v koncepcii kurátorov Barbory Komarovej, Ľuboša Kotlára a Miroslavy Urbanovej. Úvodom prispela rektorka VŠVU doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD. a jednotlivými textami vybraní, generačne príbuzní teoretici, umelci či iní odborníci z rôznych oblastí, menovite umelecký kolektív APART, Ján Kralovič, Michaela Kučová, Lukáš Likavčan, Kristína Országhová, Peter Pivoda, Ivana Rumanová, Maja Štefančíková a Veronika Valkovičová.

_____________________________________________________________________________________

The exhibition on the occasion of the 70th anniversary of the establishment of the Academy of Fine Arts and Design in Bratislava presents the works of its students and graduates created in the past three to four years. We find it necessary to perceive and use this presentation as an opportunity to make some kind of a generational statement, inextricable from the social, economic, political and other realities of the so-called generation Y – the millennials.

 

Our exhibition concept does not aim to offer a balanced overview of each departments’ student works. We do not focus on projects which would individually try to address the complexity of today’s phenomena and problems of the society. Nevertheless, the above-mentioned socio-political context keeps reappearing in the works’ details or directly determines their origin. We knowingly work with the assumption that eclectically intertwined fragments of these works in their broad variety of media and thematic scope can provide the viewer with a more comprehensive overlook on the current state of affairs at the Academy of Fine Arts and Design in Bratislava, as well as outside its specific context.

 

Through the absence of captions or specifically set borders for each work and through their interconnection the whole installation becomes an environment, an open platform based on equality, similar to what an art academy should be. The will to cooperate and the dissolution of rivalry between students is directly reflected in the birth of new artist collectives and cooperative projects without the need to declare individual authorship directly at school grounds.

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s