Renáta Pintérová. Carbon Neutral

Renáta Pintérová

Carbon Neutral

Beastro, Mikulášska 27, Bratislava

19.6. – 6.7.2021

curators: Jana Babušiaková, Miroslava Urbanová

Probably every innocent conversation about the weather ends with mentioning global warming. It is the soundtrack of our everyday life, a Chernobyl cloud of silence with constant threat and unpredictable consequences. On hot summer days after work, we seek shelter in air-conditioned shopping centers that are almost non-stop open, or in museums and galleries, open every day except on Mondays, if you are more demanding. Transparent metasquares of dominant narratives. They bring a fake and overplayed harmony, carefully selected designer furniture characterized by organic shapes or natural elements such as water and greenery to newly established office spaces in cities. Our physical and mental space is overloaded with monofunctional high-tech gadgets that come with a minimalist service manual for which we still have to watch a video tutorial on YouTube anyway.

We are boiling.

In the unlimited territory of potentiality, on the loop of constant becoming there rotates a visualization of a ritual costume, a mask named Esté Gosha. It remotely resembles something of the existing animal taxonomy, yet it reaches beyond traditional roles and expectations. At the same time it remains trapped in its otherness and the projections of others who see themselves as first. It provides a refuge, the possibility to manifest emotions freely, but also the (in)convenience of being overlooked. It is a plurality of possibilities, a river of emotions, instability being materialized.

Let’s enter.

Miroslava Urbanová

________________________________________________________

Pravdepodobne každý nevinný rozhovor o počasí končí poznámkou o globálnom otepľovaní. Je to soundtrack našej každodennosti, černobyľský oblak ticha neustálej hrozby a neodhadnuteľných následkov. V horúcich letných dňoch hľadáme po práci úkryt v takmer nonstop otvorených klimatizovaných nákupných centrách, pre náročnejších sú s výnimkou pondelka otvorené múzeá a galérie. Priehľadné metakocky dominantných naratívov. Do najnovších kancelárskych priestorov veľkomiest prinášajú obohranú, falošnú harmóniu starostlivo vybrané dizajnérske nábytky organických tvarov či prírodné prvky ako voda a zeleň. Naše fyzické a mentálne priestory sú zapratané monofunkčnými high-tech kúskami s minimalistickou brožúrkou k obsluhe, ku ktorej si aj tak nakoniec musíme pozrieť video návod na YouTube. 

Vrieme.

V neohraničenom území potencionality, na loope neustáleho stávania sa rotuje vizualizácia rituálneho kostýmu, masky, Esté Gosha. Podobá sa síce vzdialene na niečo z existujúcej živočíšnej taxonómie, pohybuje sa však mimo tradičných rolí a očakávaní. Zároveň ostáva uväznená vo svojej inakosti a projekcií druhých, ktorí/é sa cítia byť prvými. Poskytuje útočisko, možnosť voľne prejaviť škálu emócií, ale aj (ne)výhodu neprehliadnuteľnosti. Je mnohosťou možností, riekou pocitov, zhmotňovanou nestálosťou.  

Vstúpme.