Harawayovej deti / Haraways’ Kids

Výstava Harawayovej deti predstavuje štyri pohľady na meniace sa rozhrania nášho vnímania a spoznávania sveta ovplyvnené akceleráciou technologického pokroku.

10. 2. o 12.00 – 27. 3. 2022

výstava bude sprístupnená bez vernisáže

Galéria MEDIUM, Hviezdoslavovo nám. 18, Bratislava

vystavujúci/e: Pavel Baghy, Lištica (Lucie Lienerová), Kasha Potrohosh, Ján Šutvay

kurátorka: Miroslava Urbanová


Výstava vychádza z predpokladu istého stupňa technologickej reciprocity – z toho, že tak ako my neustálymi technologickými vylepšeniami meníme svet okolo seba, aj technológie menia nás. A to nielen tak viditeľne ako na našom telesnom hardvéri, kde sú symptómami napr. esemeskové prsty a chrbáty či syndróm karpálneho tunela. Deje sa tak aj subtílnejšími zmenami v našom zužujúcom sa rozpätí pozornosti, vylepšeniami tela rôznymi prístrojmi, ktoré nám umožňujú zlepšiť výkon, napr. pri športe, či vidieť za našu zmyslami vnímanú materiálnu realitu. Tieto aktualizácie si však vyberajú daň v tom, čo nazývame príroda, či už pri extrakcii vzácnych prvkov potrebných pre výrobu našich každodenných technologických gadgetov alebo prostredníctvom krutych pokusov na, v našej antropocentrickej hierarchii, nižších stupňoch života na Zemi. Predstavení autori a autorky poukazujú na tieto aktualizácie v rámci posthumanistického diskurzu, v rozličných mediálnych presahoch, v dobrom aj v zlom, v nezastaviteľnom vlaku tzv. progresu ľudstva. Ich práce istým spôsobom zviditeľňujú aj niektoré anachronizmy nášho rozmýšľania o a v technológiách, ktoré rovnako pretrvávajú aj v reči, ktorou o javoch a veciach hovoríme – vlak už totiž dávno nie je najrýchlejší dopravný prostriedok, ale určite je historickým symbolom technologického pokroku 19. storočia, jeho vlajkovou loďou – no to už sa dostávame do 17. storočia a iných naratívov…

Tento projekt finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj.

Exhibition Haraways’ Kids presents four points of view concerning the everchanging interfaces of our perception and cognition of the world, which are influenced by the accelleration of technological progress.

10/2 at 12.00 – 27/3/2022

without an exhibition opening

artists: Pavel Baghy, Lištica (Lucie Lienerová), Kasha Potrohosh, Ján Šutvay

curator: Miroslava Urbanová


Exhibition is based on an assumption of a certain degree of technological reciprocity, i.e. as we shape the world around us through constant technological adjustments, the technologies shape us as well. They do so not only by influencing our physical hardware – there the symptoms range from so-called texting fingers and backs to carpal tunnel syndromme. They do so through more subtle changes as well – by shortening our attention span, through updates of our bodies with various devices, which enable us to enhance our performance, e.g. in sports, or to see behind our perceived material reality. These updates take their toll in what we call the nature – through extraction of rare earth materials, which are neccessary to produce our everyday technological gadgets or through cruel experiments on non-human beings in our anthropocentric hierarchy. Exhibited artists point to these updates within the discourse on posthuman, in different media, in the good and the bad, on an unstoppable train of the so-called progress of mankind. Their works make in certain sense visible some anachronisms in our thinking of and through technology, which persist in our language used to describe things and phenomena as well – train is in fact no longer the fastest means of transportation, but it was for sure a symbol of the technological progress in the 19th century, its flagship – but here we go again in the direction of the 17th century and another narratives…