RE:POSTER

RE:POSTER

XI. Trienále plagátu Trnava 2022

Galéria MEDIUM, Bratislava

8.12.2022 – 15.1.2023

Vystavujúci*e umelci*kyne a členovia*ky poroty: Marcel Benčík (SK), Lex Drewinski (PL), Rikke Hansen (DK), Li Xu (PRC), Vasyl Kosiv (UA)

Kurátorka: Miroslava Urbanová

Už od prvých dní nášho života sme obklopení povrchmi, cez ktoré sa rôzne subjekty snažia upútať našu pozornosť, komunikovať s nami. Hovoria jazykmi starostlivo zvolených slov, obrazov a grafických prvkov, prehovárajú k nám rôznymi spôsobmi – radia nám, robia reklamu, manifestujú alebo dokonca protestujú. Priestory, ktoré zaberajú, ako aj stratégie, ktoré používajú, sa líšia a len máloktoré z nich nakoniec naplnia potenciál zostať v našich mysliach dlhšie ako na letmý pohľad.

História jednej z najstarších štandardizovaných verzií vizuálnej komunikácie – plagátu – je skutočne vzrušujúca v politickej aj v komerčnej sfére. V 20. storočí spôsobil plagát veľký ošiaľ a rozšíril sa do ulíc metropol a ďalej zmutoval do digitálnych priestorov obrovských obrazoviek, v ktorých obklopení dnes žijeme. Názov výstavy RE:POSTER sa hrá s pojmom „poster“ vo význame „plagát“, ale aj ako označanie človeka, ktorý zdieľa na sociálnych sieťach obsah od ostatných. Tematizuje silu plagátu reagovať na aktuálne dianie, rýchle šírenie a obiehanie vo fyzickom aj digitálnom svete, ale aj naše neustále (niekedy bezduché) zdieľanie a repostovanie. Oblasť, v ktorej sa dnes grafickí*é dizajnéri*ky pohybujú sa stáva fluidnejšou a nejednoznačnejšou a je zaujímavé sledovať rozličné stratégie, ako zviditeľniť vizuály v rôznych priestoroch a prostrediach.

Plagátom Marcela Benčíka, ktoré vytvára pre mestské divadlo v Žiline, dominuje silná typografická zložka hrajúca sa s názvami jednotlivých divadelných hier. Niekedy sa dokonca stáva samotným vizuálom. Na ploche plagátu vytvárajú tieto písmená dramatickú, takmer divadelnú situáciu, ktorá pripomína hercov*čky na scéne, inokedy ich kombinuje s fotografiami skutočných hercov a herečiek v pozadí. Benčíkovi sa podarilo vytvoriť osobitú vizuálnu identitu pre mladý divadelný súbor, sídliaci v prísne pôsobiacej neoklasicistickej budove, ktorý sa nebojí žartovať a provokovať svojich divákov*čky.

Vizualita plagátov Lexa Drewinského je priamočiara a zarezáva sa hlboko pod kožu prostredníctvom minimalistického dizajnu a silných politických odkazov, ktoré sprostredkúva. Jeho práca je okamžite rozpoznateľná, jednoduchá a odvážna vo svojich výrazových prostriedkoch. Ako autor sa pohráva s chybami nášho vnímania, využíva princípy z Gestalt psychológie. V niektorých prípadoch sa dokáže dotknúť citlivých tém priam odzbrojujúcim spôsobom.

Grafický dizajn Rikke Hansen sa s každou kampaňou mení v sviežej zmesi znakov a foriem. Je zábavné ich postupne odkrývať z rôznych uhlov pohľadu, hoci zároveň fungujú v silnej synergii vizuálnych a textových obsahov. Jej jazyk je hravo rozprávačský a instagramovateľný. Jej návrhy plagátov pre rôzne vzdelávacie inštitúcie či pre spoločensky angažované medzinárodné výstavy sa však zaoberajú predovšetkým pálčivými témami akými sú pracovné podmienky, rodová rovnosť či klimatická kríza.

Li Xu pracuje v oblasti vizuálnej komunikácie rozšírenej do digitálnych priestorov. Zapojenie divákov ide v prípade jeho diel ďaleko nad rámec načítania QR kódu z vytlačeného plagátu s cieľom presmerovania na iný obsah. Ponúka rôzne formy zapojenia sa prostredníctvom funkcií rozšírenej reality a interakcie s dotykovými obrazovkami, ktoré môžeme primárne vnímať ako niečo vzdialené a chladné. Dokážu nám však zároveň sprostredkovať celkom opačné pocity, ako napr. v prípade možnosti kontaktu s ostatnými aj na veľkú vzdialenosť. Vo svojich inštaláciách sa Li Xu zaoberá aktuálnymi celospoločenskými problémami aj  nadčasovými otázkami ľudskej existencie.

Na výstave máte možnosť nahliadnuť do knihy Ukrajinská identita v grafickom dizajne 1945 – 1989 od teoretika umenia Vasyla Kosiva. Kniha bola vydaná v ukrajinskom jazyku.

RE:POSTER

XI. Trnava Poster Triennial 2022

MEDIUM Gallery, Bratislava

8.12.2022 – 15.1.2023

Exhibited artists and jury members: Marcel Benčík (SK), Lex Drewinski (PL), Rikke Hansen (DK), Li Xu (PRC), Vasyl Kosiv (UA)

Curator: Miroslava Urbanová

From the early days of our lives we are surrounded with the surfaces through which various subjects try to catch our attention, to communicate with us. They are speaking in tongues of carefully chosen words, pictures and graphic elements, in different modes of persuasion – advising us, advertising to us, manifesting or even protesting. Spaces, which they occupy, as well as strategies they use, vary greatly and only a few of them fulfill the potential to stay stuck in our minds for a longer while than for a glimpse of an eye.

One of the oldest standardized versions of visual communication – the poster – has an exciting history in the realms both political and commercial. The poster took the 20th century by storm and spreaded to the streets of the metropoles in multiples, mutating further into vast digital spaces of the screens in which we live in today. The title of the exhibition RE:POSTER plays with the notion of a poster in its power to react to current affairs, but also to its rapid spreading and circulating both in the physical and digital worlds: our constant (sometimes mindless) sharing and reposting. The field, in which graphic designers operate today, becomes more fluid and ambiguous and it is interesting to observe their strategies to gain the visibility for their creations in visually overwhelming environments.

Marcel Benčík’s works in his posters for the municipal theater in Žilina with bold typography of the titles of plays, which dominates the picture plane and sometimes becomes a visual itself. He creates a theatrical situation on the surface of the poster, which reminds us of a stage for the letters/ actors of his visual messages, sometimes combined with photographs of actual actors and actresses in the background. Benčík succeeded in creating a distinctive visual identity for a young theater ensemble, residing in a strictly looking neoclassical building, unafraid of poking fun and provoking their audience.

The visuality of the posters of Lex Drewinski is clear-cut and it simultaneously cuts deep with its minimalist design and strong political messages it conveys. His work is instantly remarkable and recognizable, both simple and bold in their means of expression. As an author he is playing with the flaws of our perception, using the principles from Gestalt psychology. He is able to touch sensitive subject matters in such way, which disarms the viewer.

Rikke Hansen’s designs morph with each campaign into a fresh mixture of signs and forms. It is fun to gradually unfold them from different points of view, although they already work in their strong synergy of visual and textual contents. Her language is playfully narrative and instagrammable. However, her designs for various educational institutions and for socially engaged international exhibitions are often dealing with serious topics such as working conditions, gender equality or climate crisis.

Li Xu works in the expanded field of digital visual communication. The engagement of the viewers goes in the case of his works way beyond the reading of the QR code from the printed poster in order to be redirected to another content.

He offers different forms of engagement through augmented reality features and via interaction with touchscreens, which one could observe as distant and cold. However, they can mediate the opposite feelings of staying in touch with others even at a long distance. In his installations, he is dealing with both current societal issues and timeless questions of human existence.

In the exhibition you have an opportunity to take a look at the book Ukrainian identity in graphic design 1945 –1989 written by an art theoretician Vasyl Kosiv. The book was published in Ukrainian language.