V sklenených klietkach/ In den gläsernen Käfigen

Design: Rakúske kultúrne fórum Bratislava

V sklenených klietkach

Oľga Paštéková (SK), Elisabeth Wedenig (AT)

Vernisáž: 14.03.2017, 18h

Trvanie výstavy: 15.03.-03.04.2017

18.01. – 16.02.2018

Miesto konania: Rakúske kultúrne fórum Bratislava, Hodžovo námestie 1/A

Slowakisches Institut Wien, Wipplingerstrasse 24-26, Wien, Österreich

V tvorbe maliarok Oľgy Paštékovej a Elisabeth Wedenig sa neustále objavujú zvieratá, predovšetkým motív vtákov, či vlkov. Zvieratá vystupujú v dejinách európskeho umenia po stáročia ako nositelia osobitej symboliky, personifikácie určitých vlastností, či ako objekty vedeckého záujmu o exaktné zachytenie ich podoby. Tužba pochopiť, klasifikovať, kvantifikovať, vystaviť výsledky svojho bádania na obdiv je nepochybne vlastná iba ľudskému druhu – v Petriho miskách, v klietkach, či za dômyselnejšími konštrukciami. Za presklenou fasádou architektonickej klietky prezentujú Oľga a Elisabeth úplne odlišný prístup.

Oľga predstavuje svoj starší cyklus prác Full Moon (Spln), ktorý dopĺňa novým obrazom s názvom New Moon (Nov) a diptychom Migranti. Divoké zvieratá ako vlk či vtáky sú vo všeobecnosti vnímané ako symbol slobody. V Oľginých dielach sa však, podobne ako v Hitchcockovom horore Vtáci, vďaka svojej horúčkovitej aktivite a tmavej farebnej palete, stávajú skôr symbolom vyvretia niečoho potlačeného. Ich drásavé kresobné prevedenie na nepravidelných expresívnych formátoch podčiarkuje toto ich vyznenie ako nespútanú hnaciu silu, drive. Svorky a kŕdle vryté do povrchu drevenej dosky sú prítomné nielen vo svojom zobrazení, ale aj v maliarkinych vrypoch asociujúcich zárezy tesákov a pazúrov. V kontexte Oľginho aktivizmu za práva zvierat ich však môžeme vnímať aj ako stvorenia reagujúce na ľudskú agresivitu. Tá sa prejavuje predovšetkým v ostentatívnej nevšímavosti k ich potrebám a neschopnosti podeliť sa o životný priestor kvôli falošnému pocitu nadradenosti nad skutočnými pánmi noci.

Maľby Elisabeth sú plné presahov, pôvabné vo svojej zdanlivej nedokončenosti. Z každodennosti a zo snov na plátno, z plátna na podklad za ním a z nich až k divákovi sa dostávajú útržky farieb a tvarov, vecí a bytostí, ktorých koexistencia vyvoláva potrebu narácie, dopovedania príbehu, rozšifrovania scény. Tak ako si nepamätáme všetky detaily našich spomienok, alebo tak ako si práve niektoré detaily pamätáme, tak pracuje Elisabeth s obdobnými fragmentmi vo svojich obrazoch. Vrství ich do harmonických farebných akordov, neexistujúcich, no predsa niečím familiárnych stvorení. Častokrát používa rôzne odtiene fialovej, vo svojej podstate ambivalentnej farby. Hravo spája rôzne kvality kresby a maľby, ponúkajúc nám náhľad do sveta, ktorý sa zdá rovnako blízky ako vzdialený.

Oľga a Elisabeth vnímajú zvieratá mimo taxonomických tabuliek, ako bytosti rovnocenné s ľuďským náprotivkom. Inšpirujú ich k prístupu odmietajúcemu antropocentrickú hierarchiu vecí. Na ploche obrazov šikovne balansujú medzi nejasnými teritóriami reality, snov, predstáv a zobrazením. Citlivo vnímajú neustále pohyby na váhach prírodnej rovnováhy, v chaose dnešného fragmentovaného bytia, kedy sa v klietke môžeme ocitnúť všetci.

Miroslava Urbanová

 

Oľga Paštéková (*1984, Bratislava, SK) študovala v ateliéroch maľby prof. Fischera a prof. Popoviča na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Počas študijného pobytu na viedenskej Akadémii umení študovala v ateliéri prof. Richtera. Primárne sa pohybuje na bratislavskej a viedenskej výtvarnej scéne, no vystavovala aj v Česku, Nemecku či v Belgicku. Rovnako ako Elisabeth, pracuje v súčasnosti aj ako pedagogička výtvarnej výchovy.

Elisabeth Wedenig (*1980, St. Veit a. d. Glan, AT) vyštudovala maliarstvo na Akadémii umení vo Viedni. Pravidelne vystavuje v Rakúsku i v zahraničí vo Francúzsku, v US, či v Slovinsku. Je členkou umeleckého kolektívu Das graue ♭. V 2017 jej práce môžete vidieť o.i. na veľtrhu kresby Drawing Now v Paríži, či v Rakúskom kultúrnom fóre v Budapešti a v Prahe.

________________________________________________________________________________________

In den gläsernen Käfigen

Oľga Paštéková (SK), Elisabeth Wedenig (AT)

Vernissage: 14.03.2017, 18h

Ausstellungsdauer: 15.03.-03.04.2017

Ausstellungsraum: Österreichisches Kulturforum Bratislava, Hodžovo námestie 1/A

In den Œuvres der Malerinnen Oľga Paštéková und Elisabeth Wedenig taucht ständig das tierische Motiv auf, vor allem das Motiv des Vogels und des Wolfs. In der europäischen Kunstgeschichte tragen diese Tiere eine eigenartige Symbolik, sie personifizieren bestimmte Charakterzüge und sind gleichzeitig zu Objekten des wissenschaftlichen Interesses um die exakte Darstellung ihres Aussehens geworden. Die Sehnsucht zu verstehen, zu klassifizieren, zu quantifizieren und die Ergebnisse des eigenen Schaffens auszustellen, hat ausschließlich die menschliche Art – in den Petrischalen, in den Käfigen oder hinter findigeren Konstruktionen. Hinter der gläsernen Fassade des architektonischen Käfigs des Österreichischen Kulturforums präsentieren Oľga und Elisabeth einen ganz anderen Zugang dazu.

Oľga stellt ihre ältere Serie Full Moon (Vollmond) vor, die um das Einzelbild genannt New Moon (Neumond) und das Diptychon Migranten ergänzt wurde. Die Wildtiere, wie der Wolf oder die Vögel, werden im Allgemeinen als ein Symbol der Freiheit wahrgenommen. In Oľgas Werken, ähnlich wie in Hitchcocks Horror Birds, sind sie aber wegen ihrer fieberhaften Aktivität und dunklen Farbenpalette, zum Symbol der Befreiungon etwas Unterdrücktem geworden. Die expressive Kratzzeichnung auf den auffälligen Formaten unterstreicht diese Auswirkung von hemmungsloser Triebkraft, den sogenannten drive. Die in der Oberfläche der Holzplatte eingeritzten Rudel und Schwärme, sind nicht nur durch die Darstellung anwesend, sondern gleichzeitig als ein Index – in der Ritzung der Malerin, die Spuren der Fangzähne und Klauen assoziieren. In Bezug auf Oľgas Aktivismus für Tierrechte, kann man das Verhalten von diesen Wesen als eine Reaktion auf die menschliche Aggressivität wahrnehmen. Diese Aggressivität zeigt sich auf Grund der ostentativen Ignoranz der Bedürfnisse und der Unfähigkeit, den gemeinsamen Lebensraum zu teilen sowie infolge der falschen Hierarchie. Die eigentlichen Nachtherrscher sind die Tiere.

Die Gemälde von Elisabeth sind voll von Überschreitungen und sehr poetisch in ihrer scheinbaren Unvollständigkeit. Aus dem Alltag und aus den Träumen auf die Leinwand, von der Leinwand auf den Untergrund und von dort aus erreichen die Fetzen der Farben und Formen, der Dinge und Wesen den Betrachter. Deren Koexistenz zwingt ihn zur Dechiffrierung der Szene, der Narration des Bildes. Ähnlich wie wir nicht alle Details unserer Erinnerungen zurückrufen können, oder wie wir uns anderseits eben an manche Details erinnern, so ist es auch der Fall bei den Fragmenten in den Bildern von Elisabeth. Sie entwickelt in Schichten von harmonischen Farbakkorden die zum Teil nichtexistierenden, aber trotzdem familiären Wesen. Oftmals verwendet sie verschiedene Farbtöne von Lila, die im Wesentlichen eine Farbe von größter Ambivalenz ist. Sie verbindet spielerisch unterschiedliche Qualitäten von Zeichnung und Malerei und ermöglicht einen Einblick in die Welt, die gleicherweise fern und nah wirkt.

als gleichwertige Bestandteile des Bildes wahr. Sie gelten als Inspiration für die Ablehnung der anthropozentrischen Hierarchie. Sie beobachten die ständigen Änderungen des Naturgleichgewichtes, im Chaos der heutigen fragmentierten Existenz, in der wir alle im Käfig enden können.

Miroslava Urbanová

 

Oľga Paštéková (*1984, Bratislava, SK) studierte in den Ateliers von Prof. Fischer und Prof. Popovič an der Akademie der bildenden Künste in Bratislava. In Wien studierte sie ein Jahr an der Akademie der bildenden Künste unter der Leitung von Prof. Richter. Sie pendelt zwischen die Kunstszenen in Wien und Bratislava. Sie präsentierte ihre Werke schon in Tschechien, Deutschland oder Belgien. Derzeit unterrichtet sie an der Kunstschule, sowie Elisabeth.

Elisabeth Wedenig (*1980, St. Veit a. d. Glan, AT) studierte Malerei an der Akademie der bildenden Künste in Wien. Sie stellt regelmäßig in Österreich aus, sowie im Ausland, z.B. in Frankreich, in der USA oder in Slowenien. Sie ist Mitglied der Künstlergruppe Das graue ♭. In 2017 sind ihre Kunstwerke auf der Zeichnungsmesse Drawing Now in Paris oder im Österreichischen Kulturforum in Budapest und Prag zu sehen.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s