Pod povrchom je med. Mária Kováčik

Mária Kováčik – Pod povrchom je med

Vernisáž: piatok, 07.08.2020 o 18h

Trvanie výstavy: 08.08.-31.08.2020

Fotogaléria Trafačka, Janka Kráľa 65, 949 01 Nitra

Pod povrchom je med predstavuje najnovší autorský projekt Márie Kováčik, v ktorom umelkyňa skúma krehkosť vizuálnych informácií – obrazov v zmysle ich viacznačnej uchopiteľnosti, interpretácie a manipulovateľnosti. Tento ich potenciál využíva a pracuje s ním, vyberá a privlastňuje si mediálne obrazy. Pracuje s vrstvami vizuálnych informácií konceptuálne i ako s hmatateľným materiálom. Mária Kováčik sa vo svojich dielach doteraz venovala primárne odvráteným stránkam ľudského bytia a života – ako napríklad násilie či vynútená migrácia. Práve v jej posledných dvoch pôsobivých projektoch – Hra na príťažlivosť (2017) a Glitch (2019) – sa u nej objavuje záujem o artikuláciu vzťahu diváka k videnému, jeho rezistenciu a poddajnosť zoči-voči reprodukovanému obrazu so silným emočným nábojom.

Aj jej aktuálna výstava, opäť s takmer kinematografickým názvom, Pod povrchom je med pokračuje v tejto línii. Umelkyňa tu nadväzuje na predošlé projekty, v ktorých vytvárala z množstva obrazov na zmršťujúcej fólii akýsi kaleidoskop vizuálne podmanivých, aj keď monochrómnych a vo svojej podstate mrazivých scén. Maľuje opäť na podklad fólie, niektoré zmršťuje, niektoré necháva v pôvodnej veľkosti. Kováčik z nich však nevytvára ucelený príbeh zložený z filmových/ obrazových políčok deja, ale skôr opakuje a stupňuje odtiene pôvodne existenčne ohrozujúcich situácií. Obrazy agresie či migrácie sú univerzálnou ľudskou skúsenosťou, no pretlak takýchto obrazov sprostredkúvaných médiami mení prah citlivosti, záujem i empatické nastavenie diváka. Kováčik využíva to, že obraz nikdy nevnímame ako statický, vidíme za ním istú situáciu, druh konania, akciu. Niektoré scény reprodukuje viackrát, v snahe poskytnúť divákovi možnosť vycentrovať sa, nájsť ten správny uhol, nájsť pod povrchom pohyb v statickom. 

Možná prítomnosť medu pod povrchom (materiálnym, imaginárnym či obrazovým) tu evokuje niečo prekvapivé, nečakané a nie nutne príjemné. Vyvoláva ambivalentné pocity a asociácie  – voňavé i lepkavé, príťažlivé i odpudivé – podobne ako to, čo sa skrýva pod digitálne upravovanou vrstvou reprezentácie každodennosti a jej prežívania v súčasnosnom svete hyperviditeľnosti, transparentnosti, ale aj cenzúry a manipulácie. Neuchopiteľnosť výjavov v ich celistvosti, subtílnosť ich prevedenia, chýbajúce informácie ako farby, kontrasty či detaily prostredia, tvárí, nás nútia k bližšiemu pohľadu, ktorý nás však možno ešte viac zneistí. Ako nájsť v mori vizuálneho smogu a pretlaku informácií miesto, ostrov v sebe, z ktorého vidieť podstatu vecí?

                        Miroslava Urbanová, kurátorka

Mária Kováčik je absolventkou Ateliéru mal+by na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Jej diela boli súčasťou skupinových výstav ako Pedestriálna perspektíva (2015, Nástupište 1-12 Topoľčany), Bratislava pro Wratislavia/ Wratislavia pro Bratislava (2017, Galerie miejska, Galerie Neon, Galerie za szkłem, Wroclaw), Vezme to ruka (2018, Pragovka Rear Gallery, Praha). V roku 2019 odprezentovala svoj autorský projekt Glitch v Galérii Medium v Bratislave. 

Realizáciu projektu z verejných zdrojov formou štipendia podporil Fond na podporu umenia

______________________________________________________________________________

Mária Kováčik – Honey Under the Surface

Exhibition opening: Friday, 07.08.2020, 6pm

Duration: 08.08.-31.08.2020

Fotogaléria Trafačka, Janka Kráľa 65, 949 01 Nitra

Honey under the Surface presents the latest project of Mária Kováčik. The artist explores the fragility of visual information/ pictures in the sense of their ambiguity, multiple interpretation layers and possibilities of manipulation. She is aware of this capacity, she chooses and appropriates media images. She works with layers of visual information conceptually as well as if it was a tactile material. Mária Kováčik devoted her attention so far to the darker sides of human life and existence – e.g. violence or forced migration. In her last two projects – Attraction Game (2017) and Glitch (2019) – comes to the fore her interest in the articulation of the relationship of the observer to what is seen, his resistance and pliancy towards the reproduced image with strong emotional charge.

    Her current exhibition, again with an almost movie-like title, Honey under the Surface continues in this way of thinking. The artist follows up the tread of her previous projects, where she created from the number of images on the shrinking foil some kind of kaleidoscope of visually appealing, although monochrome and in their essence chilling, scenes. She paints again on the surface of the foil, she shrinks some of them by baking them, leaving the rest unshrunk in their original size. She does not create coherent storylines like ones from the movie images, she repeats and intensifies the shades of originally existentially threatening situations. The scenes of aggression or migration are part of the universal human experience, but the abundance of such pictures mediated by the media changes our sensitivity threshold, interest and empathetic attitude of the viewer. Kováčik takes advantage of the fact that we never perceive the picture as purely static, we see some situation behind, some kind of action, performance. She multiplies some scenes in an attempt to give to the viewer the possibility of searching for his centre, the right angle, to find under the surface the movement in the static.

    The possible presence of the honey under the surface (material, imaginary or visual) evokes something surprising, unexpected and not necessarily pleasant. It arouses ambivalent feelings and associations – fragrant and sticky, attractive and repellent – similarly as what is hidden behind the digitally adjusted layer of the everyday images and its experiencing in the contemporary world of hypervisibility, transparency, censorship and manipulation. The full incomprehensibility of the depicted scenes in their complexity, their subtle rendering, missing information – such as colours, contrasts or details of surroundings – force us to take a closer look that could possibly make us uncertain even more. How one could find in the sea of the visual smog and abundance of information an isle, an isle in him/herself from which one could see the essence of things?

                                    Miroslava Urbanová, curator

Mária Kováčik is a graduate from the Studio mal+by at the Academy of Fine Arts and Design in Bratislava. Her works were part of group exhibitions such as Pedestrial perspective (2015, Nástupište 1-12, Topoľčany), Bratislava pro Wratislavia/ Wratislavia pro Bratislava (2017, Galerie miejska, Galerie Neon, Galerie za szkłem, Wroclaw), Vezme to ruka (2018, Pragovka Rear Gallery, Prague). In 2019 she presented her project Glitch at the Medium Gallery in Bratislava.

Supported using public funding by Slovak Arts Council

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s